Laravel 5.2 多用户认证实现

Artisan命令

php artisan make:model Admin –migration

php artisan make:auth

php artisan make:controller Admin/AuthController

php artisan migrate

php artisan make:controller AdminController

auth.php

<?php

return [

'defaults' => [    

​ ‘guard’ => ‘web’,

  'passwords' => 'users',  ],

'guards' => [

  'web' => [

    'driver' => 'session',

    'provider' => 'users',

  ],

  'admin' => [

    'driver' => 'session',

    'provider' => 'admins',

  ],

  'api' => [

    'driver' => 'token', 

    'provider' => 'users',

  ],

],

'providers' => [

  'users' => [ 

    'driver' => 'eloquent',

    'model' => App\User::class,

  ],

  'admins' => [

    'driver' => 'eloquent', 

    'model' => App\Admin::class,

  ],

],

'passwords' => [

  'users' => [

    'provider' => 'users',

    'email' => 'auth.emails.password', 

    'table' => 'password_resets', 

    'expire' => 60,

  ],

  'admins' => [

    'provider' => 'admins',

    'email' => 'auth.emails.password',

    'table' => 'admin_password_resets',

    'expire' => 60,

  ],

],

];

routes.php

Route::group([‘middleware’ => [‘web’]], function () {

Route::get('admin/login', 'Admin\AuthController@getLogin');

Route::post('admin/login', 'Admin\AuthController@postLogin');

Route::get('admin/register', 'Admin\AuthController@getRegister');

Route::post('admin/register', 'Admin\AuthController@postRegister');

Route::get('admin', 'AdminController@index');

});

Admin.php

<?php

namespace App;

use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;

class Admin extends Authenticatable{

protected $fillable = [

  'name', 'email', 'password',

];

protected $hidden = [

  'password', 'remember_token',

];

}

Admin\AuthController.php:

<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Admin;

use Validator;

use App\Http\Controllers\Controller;

use Illuminate\Foundation\Auth\ThrottlesLogins;

use Illuminate\Foundation\Auth\AuthenticatesAndRegistersUsers;

class AuthController extends Controller{

use AuthenticatesAndRegistersUsers, ThrottlesLogins;

protected $redirectTo = '/admin';

protected $guard = 'admin';

protected $loginView = 'admin.login';

protected $registerView = 'admin.register';

public function __construct()

{

  $this->middleware('guest', ['except' => 'logout']);

}

protected function validator(array $data)  {

  return Validator::make($data, [

    'name' => 'required|max:255',

    'email' => 'required|email|max:255|unique:users',

    'password' => 'required|confirmed|min:6',

  ]);

}

protected function create(array $data)  {

  return Admin::create([

    'name' => $data['name'],

    'email' => $data['email'],

    'password' => bcrypt($data['password']),

  ]);

}

}

AdminController.php:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

use App\Http\Requests;

use App\Http\Controllers\Controller;

use Auth;

class AdminController extends Controller{

public function __construct()

{

  $this->middleware('auth');

}

public function index()

{

  $admin = Auth::guard('admin')->user();

  return $admin->name;

}

}

HomeController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests;

use Illuminate\Http\Request;

use Auth;

class HomeController extends Controller{

public function __construct()

{

  $this->middleware('auth');

}

public function index()

{

  $user = Auth::user();

  return $user->name;

}

}

视图文件修改

cp resources/views/auth resources/views/admin

修改resources/views/admin目录下表单提交地址:

/login -> /admin/login

/register -> /admin/register

MySQL中文转换成拼音的函数

– 创建汉字拼音对照临时表

1
2
3
4
5
6
7
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_base_pinyin` (
`pin_yin_` varchar(255) CHARACTER SET gbk NOT NULL,
`code_` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`code_`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- 插入数据
INSERT INTO t_base_pinyin (pin_yin_,code_) VALUES ("a", 20319),("ai", 20317),("an", 20304),("ang", 20295),("ao", 20292),("ba", 20283),("bai", 20265),("ban", 20257),("bang", 20242),("bao", 20230),("bei", 20051),("ben", 20036),("beng", 20032),("bi", 20026),("bian", 20002),("biao", 19990),("bie", 19986),("bin", 19982),("bing", 19976),("bo", 19805),("bu", 19784),("ca", 19775),("cai", 19774),("can", 19763),("cang", 19756),("cao", 19751),("ce", 19746),("ceng", 19741),("cha", 19739),("chai", 19728),("chan", 19725),("chang", 19715),("chao", 19540),("che", 19531),("chen", 19525),("cheng", 19515),("chi", 19500),("chong", 19484),("chou", 19479),("chu", 19467),("chuai", 19289),("chuan", 19288),("chuang", 19281),("chui", 19275),("chun", 19270),("chuo", 19263),("ci", 19261),("cong", 19249),("cou", 19243),("cu", 19242),("cuan", 19238),("cui", 19235),("cun", 19227),("cuo", 19224),("da", 19218),("dai", 19212),("dan", 19038),("dang", 19023),("dao", 19018),("de", 19006),("deng", 19003),("di", 18996),("dian", 18977),("diao", 18961),("die", 18952),("ding", 18783),("diu", 18774),("dong", 18773),("dou", 18763),("du", 18756),("duan", 18741),("dui", 18735),("dun", 18731),("duo", 18722),("e", 18710),("en", 18697),("er", 18696),("fa", 18526),("fan", 18518),("fang", 18501),("fei", 18490),("fen", 18478),("feng", 18463),("fo", 18448),("fou", 18447),("fu", 18446),("ga", 18239),("gai", 18237),("gan", 18231),("gang", 18220),("gao", 18211),("ge", 18201),("gei", 18184),("gen", 18183),("geng", 18181),("gong", 18012),("gou", 17997),("gu", 17988),("gua", 17970),("guai", 17964),("guan", 17961),("guang", 17950),("gui", 17947),("gun", 17931),("guo", 17928),("ha", 17922),("hai", 17759),("han", 17752),("hang", 17733),("hao", 17730),("he", 17721),("hei", 17703),("hen", 17701),("heng", 17697),("hong", 17692),("hou", 17683),("hu", 17676),("hua", 17496),("huai", 17487),("huan", 17482),("huang", 17468),("hui", 17454),("hun", 17433),("huo", 17427),("ji", 17417),("jia", 17202),("jian", 17185),("jiang", 16983),("jiao", 16970),("jie", 16942),("jin", 16915),("jing", 16733),("jiong", 16708),("jiu", 16706),("ju", 16689),("juan", 16664),("jue", 16657),("jun", 16647),("ka", 16474),("kai", 16470),("kan", 16465),("kang", 16459),("kao", 16452),("ke", 16448),("ken", 16433),("keng", 16429),("kong", 16427),("kou", 16423),("ku", 16419),("kua", 16412),("kuai", 16407),("kuan", 16403),("kuang", 16401),("kui", 16393),("kun", 16220),("kuo", 16216),("la", 16212),("lai", 16205),("lan", 16202),("lang", 16187),("lao", 16180),("le", 16171),("lei", 16169),("leng", 16158),("li", 16155),("lia", 15959),("lian", 15958),("liang", 15944),("liao", 15933),("lie", 15920),("lin", 15915),("ling", 15903),("liu", 15889),("long", 15878),("lou", 15707),("lu", 15701),("lv", 15681),("luan", 15667),("lue", 15661),("lun", 15659),("luo", 15652),("ma", 15640),("mai", 15631),("man", 15625),("mang", 15454),("mao", 15448),("me", 15436),("mei", 15435),("men", 15419),("meng", 15416),("mi", 15408),("mian", 15394),("miao", 15385),("mie", 15377),("min", 15375),("ming", 15369),("miu", 15363),("mo", 15362),("mou", 15183),("mu", 15180),("na", 15165),("nai", 15158),("nan", 15153),("nang", 15150),("nao", 15149),("ne", 15144),("nei", 15143),("nen", 15141),("neng", 15140),("ni", 15139),("nian", 15128),("niang", 15121),("niao", 15119),("nie", 15117),("nin", 15110),("ning", 15109),("niu", 14941),("nong", 14937),("nu", 14933),("nv", 14930),("nuan", 14929),("nue", 14928),("nuo", 14926),("o", 14922),("ou", 14921),("pa", 14914),("pai", 14908),("pan", 14902),("pang", 14894),("pao", 14889),("pei", 14882),("pen", 14873),("peng", 14871),("pi", 14857),("pian", 14678),("piao", 14674),("pie", 14670),("pin", 14668),("ping", 14663),("po", 14654),("pu", 14645),("qi", 14630),("qia", 14594),("qian", 14429),("qiang", 14407),("qiao", 14399),("qie", 14384),("qin", 14379),("qing", 14368),("qiong", 14355),("qiu", 14353),("qu", 14345),("quan", 14170),("que", 14159),("qun", 14151),("ran", 14149),("rang", 14145),("rao", 14140),("re", 14137),("ren", 14135),("reng", 14125),("ri", 14123),("rong", 14122),("rou", 14112),("ru", 14109),("ruan", 14099),("rui", 14097),("run", 14094),("ruo", 14092),("sa", 14090),("sai", 14087),("san", 14083),("sang", 13917),("sao", 13914),("se", 13910),("sen", 13907),("seng", 13906),("sha", 13905),("shai", 13896),("shan", 13894),("shang", 13878),("shao", 13870),("she", 13859),("shen", 13847),("sheng", 13831),("shi", 13658),("shou", 13611),("shu", 13601),("shua", 13406),("shuai", 13404),("shuan", 13400),("shuang", 13398),("shui", 13395),("shun", 13391),("shuo", 13387),("si", 13383),("song", 13367),("sou", 13359),("su", 13356),("suan", 13343),("sui", 13340),("sun", 13329),("suo", 13326),("ta", 13318),("tai", 13147),("tan", 13138),("tang", 13120),("tao", 13107),("te", 13096),("teng", 13095),("ti", 13091),("tian", 13076),("tiao", 13068),("tie", 13063),("ting", 13060),("tong", 12888),("tou", 12875),("tu", 12871),("tuan", 12860) ,("tui", 12858),("tun", 12852),("tuo", 12849),("wa", 12838),("wai", 12831),("wan", 12829),("wang", 12812),("wei", 12802),("wen", 12607),("weng", 12597),("wo", 12594),("wu", 12585),("xi", 12556),("xia", 12359),("xian", 12346),("xiang", 12320),("xiao", 12300),("xie", 12120),("xin", 12099),("xing", 12089),("xiong", 12074),("xiu", 12067),("xu", 12058),("xuan", 12039),("xue", 11867),("xun", 11861),("ya", 11847),("yan", 11831),("yang", 11798),("yao", 11781),("ye", 11604),("yi", 11589),("yin", 11536),("ying", 11358),("yo", 11340),("yong", 11339),("you", 11324),("yu", 11303),("yuan", 11097),("yue", 11077),("yun", 11067),("za", 11055),("zai", 11052),("zan", 11045),("zang", 11041),("zao", 11038),("ze", 11024),("zei", 11020),("zen", 11019),("zeng", 11018),("zha", 11014),("zhai", 10838),("zhan", 10832),("zhang", 10815),("zhao", 10800),("zhe", 10790),("zhen", 10780),("zheng", 10764),("zhi", 10587),("zhong", 10544),("zhou", 10533),("zhu", 10519),("zhua", 10331),("zhuai", 10329),("zhuan", 10328),("zhuang", 10322),("zhui", 10315),("zhun", 10309),("zhuo", 10307),("zi", 10296),("zong", 10281),("zou", 10274),("zu", 10270),("zuan", 10262),("zui", 10260),("zun", 10256),("zuo", 10254);

– 建立汉字转换拼音函数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
DROP FUNCTION IF EXISTS to_pinyin;
DELIMITER $
CREATE FUNCTION to_pinyin(NAME VARCHAR(255) CHARSET gbk)
RETURNS VARCHAR(255) CHARSET gbk
BEGIN
DECLARE mycode INT;
DECLARE tmp_lcode VARCHAR(2) CHARSET gbk;
DECLARE lcode INT;

DECLARE tmp_rcode VARCHAR(2) CHARSET gbk;
DECLARE rcode INT;

DECLARE mypy VARCHAR(255) CHARSET gbk DEFAULT '';
DECLARE lp INT;

SET mycode = 0;
SET lp = 1;

SET NAME = HEX(NAME);

WHILE lp < LENGTH(NAME) DO

SET tmp_lcode = SUBSTRING(NAME, lp, 2);
SET lcode = CAST(ASCII(UNHEX(tmp_lcode)) AS UNSIGNED);
SET tmp_rcode = SUBSTRING(NAME, lp + 2, 2);
SET rcode = CAST(ASCII(UNHEX(tmp_rcode)) AS UNSIGNED);
IF lcode > 128 THEN
SET mycode =65536 - lcode * 256 - rcode ;
SELECT CONCAT(mypy,pin_yin_) INTO mypy FROM t_base_pinyin WHERE CODE_ >= ABS(mycode) ORDER BY CODE_ ASC LIMIT 1;
SET lp = lp + 4;
ELSE
SET mypy = CONCAT(mypy,CHAR(CAST(ASCII(UNHEX(SUBSTRING(NAME, lp, 2))) AS UNSIGNED)));
SET lp = lp + 2;
END IF;
END WHILE;
RETURN LOWER(mypy);
END;
$
DELIMITER ;

用法:

1
2

select to_pinyin('测试')

输出结果:

1
2
3

to_pinyin('测试')
ceshi